Jaarrekening 2018

menu

Programma 1

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

1. Uitkering gemeentefonds afrekening 2017

-48

2. Aanschaf ICT- apparatuur en programmatuur

296

2. Aanschaf ICT- apparatuur en programmatuur (dekking uit reserve automatisering)

296

3. Rekeningresultaat 2017

165

3. Rekeningresultaat 2017 (dekking uit algemene risicoreserve)

165

4. Aanpak indentiteits - en adresfraude

22

4. Aanpak indentiteits- en adresfraude (overheveling naar 2018 via reserve rekeningsaldi)

60

5. Nieuwe privacy wetgeving

63

5. Nieuwe privacy wetgeving (resultaatbestemming vanuit 2017 vanuit de algemene risicoreserve)

90

6. Ondersteuning vrijwilligersvraagstukken

45

7. Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve optimalisatie bedrijfsvoering)

250

7. Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking uit algemene risicoreserve)

250

8. Onvoorziene onderhoud

105

9. Begeleiding statushouders (dekking uit middelen bestuursakkoord verhoogde asielinstroom)

33

10. Begeleiding statushouders (resultaatbestemming vanuit 2017 vanuit de algemene risicoreserve)

170

11. Onderuitputting kapitaallasten

-100

12. Storting in voorziening claims en juridische geschillen

165

13. Storting in voorziening personeel

303

14. Ambitie dienstverlening

126

14. Ambitie dienstverlening (dekking reserve ambitie dienstverlening)

126

15. Af te dragen vennootschapsbelasting

-130

15. Af te dragen vennootschapsbelasting (dekking uit reserve exploitatierisico's)

-106

16. Wachtgeld oud collegeleden

63

17. Overige incidentele baten en lasten

68

15

17. Overige incidentele baten en lasten (verrekening met reserves)

36

Totaal

1.396

1.132

8. Onvoorzien onderhoud
Voor onvoorzien onderhoud aan gebouwen gaven we in 2018 € 105.000 uit.

9 en 10. Begeleiding statushouders
Voor de opvang van statushouders ontvingen we een vergoeding van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA). Daar stonden incidentele uitgaven tegenover zoals kosten voor huisvesting en begeleiding. We ontvingen van het Rijk ook een decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom (zie ook programma 3).

11. Onderuitputting kapitaallasten
In het eerste jaar van investeren schrijven we niet af, hierdoor is er een incidenteel voordeel.

12. Storting in voorziening claims en juridische geschillen
Voor claims en geschillen nemen we een voorziening op.

13. Storting in voorziening personeel
Voor de uitvoering van gemaakte afspraken met personeel vormden we voor deze verplichtingen in 2018 een voorziening.

16. Wachtgeld oud collegeleden
Na de gemeenteraadsverkiezingen namen we afscheid van twee wethouders. Hierdoor onstond een wachtgeldverplichting.