Jaarrekening 2018

menu

Programma 2

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

1. Aanbesteding parkeergarage

41

2. Advieskosten snippergroen

73

3. Afrekening bijdrage Veiligheidsregio 2017

-234

4. Ballenvanger De Streek

40

4. Ballenvanger De Streek (dekking uit reserve Structuurvisie plus)

40

5. Project begraafplaatsen

61

5. Project begraafplaatsen (dekking uit algemene risicoreserve)

61

6. Bestemmingsplannen

90

7. Uitstel besteminngsplan buitengebied naar 2019

-100

7. Uitstel besteminngsplan buitengebied naar 2019 (verrekening met reserve rekeningsaldi)

-100

8. Uitstel invoering omgevingswet

-161

8. Uitstel invoering omgevingswet (verrekening met reserve rekeningsaldi)

-85

9. Bijdrage voor verbetering kwaliteit landschap

-53

9. Bijdrage voor verbetering kwaliteit landschap (storting in reserve landschapsbeheer)

53

10. Doorstroommakelaar

33

10. Doorstroommakelaar (dekking uit reserve volkshuisvesting)

25

11. Verkoop van gronden en snippergroen

207

12. Mensgerichte maatregelen

30

12. Mensgerichte maatregelen (subsidie)

59

13. Niet activeerbare kosten nieuwbouw De Banakker

620

13. Niet activeerbare kosten nieuwbouw De Banakker (dekking algemene risicoreserve)

620

14. Afrekening bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

-81

15. Parkeerterrein Thetford

35

15. Parkeerterrein Thetford (bijdrage door derden)

35

16. Reconstructie Lange Brugstraat

245

16. Reconstructie Lange Brugstraat (dekking uit reserve Structuurvisie plus)

245

17. Baten en lasten grondexploitatie ( inclusief reserves grondbedrijf)

4.435

4.682

18. Routekaart klimaatneutrale gemeente

51

19. Klimaatinstallatie Voortouw

202

19. Klimaatinstallatie Voortouw ( dekking algemene risicoreserve)

202

20. Lagere kosten Zwembad de Banakker

-372

21. Overige incidentele baten en lasten

67

21. Overige incidentele baten en lasten (verrekening met reserves)

63

Totaal

4.932

6.197

2. Advieskosten snippergroen
Voor het verkopen van snippergroen maakten we eenmalige advieskosten. Dit zijn kosten voor een adviesbureau en juridische advieskosten.

3. Afrekening bijdrage Veiligheidsregio 2017
Op basis van de definitieve jaarrekening 2017 ontvangen we van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant een teruggave.

6. Bestemmingsplannen
Door verschuiving van werkzaamheden voor bestemmingsplannen schuiven we het budget gedeeltelijk door naar volgend jaar.

11. Verkoop gronden en snippergroen
In 2018 verkochten we voor € 207.000 aan grond (exclusief Grondbedrijf) en snippergroen.

14. Afrekening bijdrage OMWB 2017
Op basis van de definitieve jaarrekening 2017 ontvangen we van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een teruggave.

18. Routekaart klimaatneutrale gemeente
Volgens het vastgestelde duurzaamheidsbeleid stellen we een Routekaart Klimaatneutrale gemeente op.

20. Lagere kosten Zwembad de Banakker
Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. In 2018 zorgt dit voor een incidenteel voordeel. Belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden.