Jaarrekening 2018

menu

Toelichting en conclusie

Lastenoverschrijdingen
De lastenoverschrijding op programma 1 Bestuur en dienstverlening bedraagt € 190.000. Dit heeft grotendeels betrekking op de vorming van de voorziening claims en juridische geschillen. Dit werd pas bekend bij het opmaken van de jaarrekening.

Op programma 2 Wonen is er geen lastenoverschrijding.

De lastenoverschrijding op programma 3 Leven bedraagt € 637.000. Dit heeft grotendeels betrekking op de resultaten binnen het sociaal domein en de verrekening met de reserve Sociaal Domein. Dit werd pas bekend bij het opmaken van de jaarrekening.

De lastenoverschrijding op het onderdeel overhead bedraagt € 63.000. Het gaat hier om personele verplichtingen die bij het opmaken van de jaarrekening bekend werden.

In 2018 is voor € 871.000 meer aan de reserves toegevoegd dan begroot. Dit komt vooral door de hogere toevoegingen aan de reserves Grondbedrijf (€ 345.000) en de reserve Sociaal Domein (€ 531.000). Bij het opmaken van de jaarrekening worden niet eerder geconstateerde resultaten binnen het grondbedrijf en sociaal domein conform het beleid verrekend met de reserves.

Conclusie
Op basis van voorgaande analyse constateerden we alleen begrotingsonrechtmatigheden die niet meetellen voor het accountantsoordeel.