Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

10.606

11.247

11.902

11.921

-18

Baten

865

619

639

652

13

Totaal saldo van lasten en baten

-9.741

-10.628

-11.263

-11.268

-5

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

167

206

599

729

-130

Onttrekking reserves

-

-

972

1.258

287

Resultaat product

-9.907

-10.834

-10.891

-10.740

152

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Begeleiding Wmo*

-225

N

Woonvoorzieningen Wmo*

-55

N

Huishoudelijke Ondersteuning*

97

V

Mantelzorgondersteuning*

-41

N

Overig*

67

V

Reserve sociaal domein*

157

V

Rijksbijdrage minima

53

V

Rijksbijdrage zorginfrastructuur

54

V

Overig

45

V

Resultaat product

152

V

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.