Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Re-integratie
De gemeente biedt inwoners die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering ondersteuning bij het vinden van werk en bevordert de uitstroom naar betaald werk.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk

67

122

140

119

BBV Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jarigen)

-

-

1,00

vervallen

BBV Het aantal re-integratie voorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

7,6

9,1

-

13,1

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Doelstelling 2 Aangepaste arbeidsplaatsen
Voor inwoners met een arbeidsbeperking creëert de gemeente mogelijkheden om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Aantal gerealiseerde beschutte arbeidsplaatsen Wet sociale werkvoorziening (fulltime)

245,24

228,25

zie uitleg

zie uitleg

Aantal arbeidsplaatsen nieuw beschut werk Participatiewet (cumulatief)

-

-

9

12

Vanaf 2016 krijgen gemeenten niet langer een taakstelling Wsw (Wet sociale werkvoorziening) opgelegd, enkel een jaarlijks beschikbaar budget. Inzet is dit budget volledig te benutten voor Wsw-dienstverbanden.
Het aantal arbeidsplaatsen nieuw beschut werk Participatiewet is de taakstelling opgelegd door het Rijk die eind 2018 gerealiseerd dient te zijn.

Doelstelling 3 Inzet uitkeringsgerechtigden ten behoeve van maatschappelijk nuttige activiteiten
Personen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering en geen perspectief hebben op betaald werk, doen naar vermogen iets voor hun uitkering en leveren daarmee een bijdrage aan de samenleving.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht (% van C-doelgroep)

-

12

20

15

Aantal uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht

-

79

80

86

Toelichting: de inzet om uitkeringsgerechtigden maatschappelijk te laten participeren richt zich op de zogenaamde C-doelgroep, de groep uitkeringsgerechtigden waarvoor betaald werk niet haalbaar wordt geacht.

Doelstelling 4 Werkgelegenheid
De gemeente bevordert in samenwerking met Onderwijs en Ondernemers voldoende werkgelegenheid en bevordert zelfstandig ondernemerschap.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

BBV Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

744,5

770,0

-

660

BBV Demografische druk (De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar)

70,8

72,6

-

73,7

BBV De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

52,7

53,3

-

53,6

BBV Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd

-

-

-

-

BBV Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

117,5

119,3

-

106,8

BBV Netto arbeidsparticipatie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

68,1

67,8

-

68,5

Aantal arbeidsplaatsen

20.463

21.091

-

21.622

Arbeidsplaatsen als % van beroepsbevolking

89

92

-

94

Aantal startende ondernemers

265

263

-

-

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: Werkplein Hart van West-Brabant + Bron: Waarstaatjegemeente.nl.
  2. Bron: WVS (Werkvoorzieningschap).
  3. Bron: Werkplein Hart van West-Brabant.
  4. Bron: Waarstaatjegemeente.nl + eigen meting.