Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

8.076

7.854

8.260

8.205

56

Baten

87

18

18

23

5

Totaal saldo van lasten en baten

-7.989

-7.836

-8.242

-8.182

61

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

43

-43

Onttrekking reserves

198

488

485

485

-

Resultaat product

-7.791

-7.349

-7.757

-7.739

18

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Reïntegratietraject Frequent Intensieve Aanpak (FIA)*

52

V

Reserve sociaal domein*

-43

N

Overig*

7

V

Overig

2

V

Resultaat product

18

V

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.