Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

11.155

10.269

10.869

11.398

-529

Baten

10.336

9.883

10.325

10.616

291

Totaal saldo van lasten en baten

-820

-386

-544

-782

-238

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

193

-193

Onttrekking reserves

593

645

304

337

33

Resultaat product

-227

259

-241

-637

-397

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Rijksbijdrage Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)*

308

V

Taakstelling bijstandslasten als gevolg van reïntegratietraject (FIA)*

-100

N

Afrekening productiekosten BUIG Werkplein 2018*

-65

N

Afrekening productiekosten Werkplein Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 2018*

8

V

Afrekening productiekosten Werkplein IOAW/IOAZ 2018*

33

V

Overig*

-24

N

Reserve sociaal domein*

-160

N

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-404

N

Overig*

7

V

Resultaat product

-397

N

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.