Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

3.472

3.469

3.449

3.305

144

Baten

116

126

16

18

2

Totaal saldo van lasten en baten

-3.355

-3.343

-3.433

-3.286

146

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

130

190

-60

Onttrekking reserves

702

810

810

810

-

Resultaat product

-2.653

-2.533

-2.753

-2.667

86

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Afrekening productiekosten Bijzondere bijstand Werkplein 2018

151

V

Afrekening productiekosten Maatschappelijke participatie Werkplein 2018

-64

N

Overig*

68

V

Reserve sociaal domein*

-70

N

Overig

1

V

Resultaat product

86

V

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.