Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

1.560

1.517

1.596

1.593

4

Baten

-

-

10

10

-

Totaal saldo van lasten en baten

-1.560

-1.517

-1.586

-1.583

4

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

Resultaat product

-1.560

-1.517

-1.586

-1.583

4

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Overig

4

V

Resultaat product

4

V