Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Jeugd en zorg

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

BBV Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

10,9

10,4

8,7

BBV Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,1

0,8

0,9

0,8

BBV Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering

0,5

0,5

-

0,4

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf

1,1

1,1

0,7

-

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron prestatie-indicatoren:
Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Doelstelling 2 Jeugd en ontwikkeling
Het percentage jeugd dat actief deelneemt aan het sociaal, economisch en cultureel leven. Er zijn hiervoor geen indicatoren beschikbaar.