Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

10.171

9.802

10.110

10.470

-360

Baten

55

47

57

58

1

Totaal saldo van lasten en baten

-10.116

-9.755

-10.053

-10.412

-359

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

186

386

458

554

-96

Onttrekking reserves

169

13

13

488

475

Resultaat product

-10.133

-10.128

-10.498

-10.478

20

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Jeugdzorg*

-503

N

Jeugd en Veiligheid*

101

V

Overig*

10

V

reserve sociaal domein*

392

V

Overig

20

V

Resultaat product

20

V

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.