Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer.
Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven door het bieden van een kwalitatief sterk, divers en voldoende gespreid onderwijsaanbod, een sluitend aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Deelname aan buitenschoolse activiteiten

25

27

25

27

Percentage van inwoners dat van oordeel is het aanbod van basisonderwijs in de gemeente voldoende nabij is

93

93

93

92

Oordeel over de kwaliteit van het onderwijs (incl. volwassenenonderwijs (score 1 tot 100)

55

52

-

-

Buitenschoolse activiteiten zijn alle activiteiten die door het samenwerkingsverband van de brede scholen aangeboden worden. Doelgroep is 4-12 jaar. Sinds 2013 hebben we een geautomatiseerd systeem om de aanmeldingen bij te houden.

Doelstelling 2 Brede school plus als hart van de wijk.
Door de organisatie van activiteiten in de brede scholen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid in de wijk waarmee de brede school in staat gesteld wordt zich te manifesteren als sociaal hart van de wijk.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Oordeel brede school als sociaal hart van de wijk

-

-

-

-

Doelstelling 3 Terugdringen voortijdig schoolverlaten.
Het bieden van optimale kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt voor jongeren, mede door een intensieve samenwerking met onderwijs en ondernemers.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

BBV Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in VO en MBO) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

1,5

-

1,9

-

BBV Absoluut verzuim (staat niet ingeschreven op een school) per 1.000 inwoners 5-18 jaar

3,8

3,3

-

-

BBV Relatief verzuim (staat ingeschreven op een school, maar is ongeoorloofd afwezig) per 1.000 inwoners 5-18 jaar

32

29

-

-

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron prestatie-indicatoren:

  1. Bron: eigen registratie + Bron: Waarstaatjegemeente.nl.
  2. Gegevens op dit moment nog niet gemeten. Wijze van kwalificeren wordt In overleg met partners ontwikkeld.
  3. Bron: Waarstaatjegemeente.nl