Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

1.239

1.517

1.540

1.585

-45

Baten

84

73

93

83

-10

Totaal saldo van lasten en baten

-1.156

-1.444

-1.447

-1.502

-55

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

Resultaat product

-1.156

-1.444

-1.447

-1.502

-55

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Leerlingenvervoer

-50

N

Overig

-5

N

Resultaat product

-55

N