Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

480

181

485

497

-12

Baten

289

-

304

306

3

Totaal saldo van lasten en baten

-191

-181

-181

-190

-9

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

Resultaat product

-191

-181

-181

-190

-9

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Overig

-9

N

Resultaat product

-9

N