Jaarrekening 2018

menu

Productdoelstellingen

Breed aanbod sportvoorzieningen behouden

Het brede aanbod van sportvoorzieningen bestaat uit algemene voorzieningen die de gemeente faciliteert en uit particuliere voorzieningen bij voorbeeld sportscholen.

In 2019 zorgt de gemeente nog steeds voor kwalitatief goede gemeentelijke sportvelden, zwembad en sporthallen. Verenigingen blijven een belangrijk sociaal bindmiddel. Het voortbestaan van verenigingen is afhankelijk van het aantal leden en vrijwilligers. Wij ondersteunen de verenigingen om het aanbod vrijwilligers te behouden en te vergroten. In 2019 heeft iedere grote sportvereniging (groter dan 500 leden en met een eigen sportaccommodatie) een eigen verenigingsmanager. Hij zorgt ervoor dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen, waaronder inwoners met een beperking, minima, jeugd en senioren.

Opmerking: Als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed geldt dat ook voor sportvoorzieningen (denk aan velden, gymzalen) wordt ingezet op het stimuleren van multifunctioneel gebruik. Voor acties in het kader van stimuleren van multifunctioneel gebruik/verhogen bezettingsgraad, verwijzen wij kortheidshalve naar het onderdeel accommodaties.

Voor wat betreft de relatie sport en volksgezondheid wordt verwezen naar het productblad gezondheidszorg.