Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

1.293

1.437

773

747

26

Baten

498

546

230

202

-28

Totaal saldo van lasten en baten

-795

-891

-543

-545

-2

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

Resultaat product

-795

-891

-543

-545

-2

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Overig

-2

N

Resultaat product

-2

N