Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

4.311

4.263

4.496

4.449

47

Baten

278

298

293

285

-8

Totaal saldo van lasten en baten

-4.033

-3.965

-4.203

-4.164

39

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

30

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

28

23

-5

Resultaat product

-4.063

-3.965

-4.175

-4.141

34

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Cultuur in de wijk

43

V

Overig

-9

N

Resultaat product

34

V