Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

1.218

1.336

1.321

1.270

52

Baten

-

-

-

3

3

Totaal saldo van lasten en baten

-1.218

-1.336

-1.321

-1.267

55

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

Resultaat product

-1.218

-1.336

-1.321

-1.267

55

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp

Bedrag

V/N

Overig

55

V

Resultaat product

55

V