Jaarrekening 2018

menu

Voorwoord

Een vernieuwd bestuur

Dat tekende met name het jaar 2018. Met de gemeenteraadsverkiezingen nam een nieuwe gemeenteraad plaats op de zetels van het gemeentebestuur. Een nieuw college, onder leiding van een burgemeester die nog maar kort in dienst was, tekende voor de opdrachten in het raadsprogramma 2018-2022 onder de titel ‘Samen maken we Etten-Leur’. De organisatie maakte op basis daarvan het beleidskader voor de nieuwe raadsperiode en werkte dit uit in een collegewerkprogramma. Het college moest in 2018 nog een verandering ondergaan: Jan van Hal, de wethouder met de meeste ervaring, moest zich helaas door ziekte laten vervangen door waarnemend wethouder Jan Paantjens.

Mooie resultaten

Blij waren we toen we het nieuwe zwembad openden, brede school De Sonate de deuren opende (de laatste van de acht brede scholen die Etten-Leur rijk is); toen we een woningbouwcomplex afmaakten aan de Juvenaatlaan, meer dan 1.300 mantelzorgers wisten te bereiken met een mantelzorgwaardering, de energieverkenning en routekaart afrondden, beter fraude opspoorden en vroeg problemen signaleerden door het project over adresfraude, het trouwportaal digitaal openden, een digitaliseringsslag maakten voor onze vergunningen en naast rijbewijzen ook de ID-documenten thuis gingen bezorgen. Een willekeurige greep uit de vele resultaten uit 2018 waar we trots op zijn.

Financiële positie zorgwekkend

Maar de financiële positie van de gemeente is inmiddels zorgwekkend. Het negatief resultaat van € 2,8 miljoen laat dat duidelijk zien. Dit tekort moeten we aanvullen vanuit onze reserves (onze spaarpot). In de begroting 2018 hadden we rekening gehouden met een fors tekort, maar dit kan niet zo blijven.

Bodem spaarpot in beeld

De tekorten konden we de voorgaande jaren opvangen doordat onze spaarpot voldoende gevuld was. Maar omdat we de tekorten van de afgelopen jaren hiermee hebben opgevangen, is de kritische grens van de spaarpot in beeld. In de komende jaren is het zaak om de buffer weer op niveau te brengen.

Sociaal domein vraagt veel budget

Wanneer we inzoomen op de oorzaken van de hoge kosten valt het sociaal domein op. Het was goed om de transitie van de nieuwe taken naar de gemeenten in een gesloten systeem te zetten met een reserve van € 3 miljoen als buffer. Het Rijk droeg de taken namelijk over met een vermindering van het budget. We hebben de reserve hard nodig gehad, maar deze is nu volledig benut. Net als in andere gemeenten zijn de kosten van het goed willen zorgen voor je inwoners echter onverminderd hoog. Op het totaal van het sociaal domein komen we onder aan de streep € 2 miljoen tekort. En om het verhaal compleet te maken: als we de reserve sociaal domein niet hadden gehad, waren de tekorten nog vele malen groter geweest.

Inkomsten en uitgaven niet in balans

Een ander aspect is dat de inkomsten van de gemeente niet zijn meegegroeid met de hogere kosten van onze voorzieningen. En dan hebben we het niet alleen over het sociaal domein. De afgelopen jaren investeerden we veel in scholen, sportvoorzieningen en andere accommodaties, het groen wordt prima onderhouden en het kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte is hoog. Maar er komt relatief te weinig binnen aan inkomsten om de kosten van deze mooie voorzieningen op te vangen. Daarom moeten we kritisch zijn op onze uitgaven. Om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen doen wij voorstellen aan de gemeenteraad bij de kadernota.

Schouders eronder

Wij denken terug aan 2018 als een jaar waarin we samen met onze inwoners en andere lokale en regionale partners veel bereikten. Maar ook als een jaar waarin we een flinke dosis realisme aan de dag moesten leggen. Ook wij zullen ons, net als vele gemeenten in Nederland, moeten bezinnen hoe we de komende jaren onze ambities en de prachtige voorzieningen in Etten-Leur betaalbaar houden. Een uitdaging voor het nieuwe bestuur, want de ambitie in Etten-Leur blijft hoog, zowel bij ons bestuur als bij onze inwoners en andere partners. We willen graag het hoge voorzieningenniveau houden en voor onze inwoners een betaalbare gemeente zijn en blijven. In de toekomstvisie stond al dat we dit niet alleen kunnen. Tot nu toe heeft de gemeente financieel nog veel kunnen opvangen, maar voor de toekomst kan dat niet meer. We moeten nu in Etten-Leur nog meer dan voorheen de handen ineenslaan om onze ambities waar te maken. Etten-Leur kennende, als hechte gemeenschap met veel actieve en behulpzame inwoners, moet de komende jaren hierin blijven slagen. Daar zetten wij graag, samen met u, onze schouders onder.

Het college van burgemeester en wethouders