Jaarrekening 2018

menu

1.1 Totaaloverzicht

Het totaaloverzicht geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2018. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2017 en de gewijzigde begrotingscijfers 2018. De verschillende onderdelen lichten we toe.

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

2018

Rekening

2018

Saldo

Programma

2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2018

1. Bestuur en dienstverlening

-4.389

3.483

297

-3.186

3.672

726

-2.947

239

2. Wonen

-23.454

48.703

33.271

-15.432

47.717

32.659

-15.058

374

3. Leven

-40.967

54.802

11.984

-42.818

55.438

12.257

-43.181

-364

Subtotaal programma's

-68.811

106.987

45.551

-61.436

106.828

45.641

-61.186

250

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

8.217

0

8.489

8.489

0

8.476

8.476

-14

Uitkering Gemeentefonds

57.183

0

59.203

59.203

0

59.480

59.480

277

Dividenden

16

0

25

25

0

25

25

0

Saldo financieringsfunctie

-1.294

1.323

105

-1.218

1.431

141

-1.289

-71

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

64.122

1.323

67.823

66.499

1.431

68.122

66.692

192

Overhead

-8.447

13.431

2.853

-10.579

13.494

2.901

-10.593

-14

Heffing Vpb

-289

100

0

-100

-131

0

131

231

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-13.425

121.842

116.227

-5.615

121.621

116.665

-4.956

659

Toevoeging en onttrekkingen reserves

13.260

5.318

7.849

2.532

6.189

8.279

2.090

-442

Resultaat

-165

127.159

124.076

-3.083

127.810

124.944

-2.866

217