Jaarrekening 2018

menu

Financiele kengetallen

In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen.

Met behulp van de kengetallen maken we inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen of hoeveel schulden de gemeente heeft ten opzichte van haar eigen middelen. De kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente.

De kengetallen geven alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld van de financiële positie van de gemeente.