Jaarrekening 2018

menu

2.11 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Nog te betalen bedragen

8.833

8.487

Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

493

472

Vooruitontvangen bedragen

34

30

Totaal

9.361

8.989

Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen per 31 december 2018 bestaan uit een groot aantal verschillende posten. Een groot gedeelte is rente en aflossing op geldleningen (€ 0,75 miljoen), kosten voor Wmo en jeugdzorg (€ 1,9 miljoen), een overboeking vanuit schatkistbankieren (€ 1,5 miljoen) en af te dragen loonheffing (€ 1,2 miljoen).

Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen zijn diverse Rijksuitkeringen / subsidies met een specifiek bestedingsdoel. Het verloopoverzicht is hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoeging 2018

Vrijval 2018

Boekwaarde 31-12-2018

Af te dragen debiteurenontvangsten SZW

491

-

81

410

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV)

-

62

-

62

Onderwijsachterstandenbeleid

3

-

3

0

Totaal

493

62

84

472