Jaarrekening 2018

menu

Onderhoudsvoorzieningen

Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen ziet u in dit overzicht:

bedragen x € 1.000

Stand

onttrekkingen

onttrekkingen

Stand

1-1-2018

Stortingen

begroot

werkelijk

31-12-2018

Beheren op niveau

12.051

4.303

6.520

634

15.721

Gebouwenbeheer

3.072

606

720

462

3.216

Veiligheid elektrische installaties

117

67

23

3

181

Groot onderhoud sportaccommodaties

2.329

371

353

549

2.151

Voorziening onderhoud Nieuwe Zwembad

0

60

0

0

60

Onderhoud inventaris gymlokalen

136

26

63

16

146

Beheren op niveau
Het grote verschil tussen de begrote en werkelijke onttrekkingen bij Beheren bestaat uit drie onderdelen. Door de gewijzigde regelgeving verplaatsten we ruim € 2 miljoen vanuit dit onderhoudsbudget naar het investeringsplan. Ook maakten we een administratieve correctie door een interne verrekening met het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). We startten in 2018 verschillende nieuwe projecten. De betaling van de termijnbedragen verschuift hierdoor naar een later moment, waardoor we minder uitgaven aan wegenonderhoud.