Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

53.295

37.235

48.703

47.724

978

Baten

30.131

21.048

33.527

32.949

-578

Totaal saldo van baten en lasten programma

-23.163

-16.187

-15.176

-14.776

400

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

2.389

1.842

3.715

3.735

-20

Onttrekking reserves

9.257

2.786

3.667

3.415

-252

Resultaat programma

-16.295

-15.243

-15.224

-15.096

128

Incidenteel

Incidentele lasten

14.285

4.932

Incidentele baten

11.313

6.197

Resultaat structureel programma

-13.323

-15.243

-15.224

-16.361

128

Toelichting op het financiële resultaat

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger toelichten.
De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

1. Grondverkoop

De voorbereiding voor de bouw van een nieuw huisartsencentrum aan de Vondellaan vraagt meer tijd. De verkoop van de strook grond is tot 2019 uitgesteld.

-140

N

2. Parkeergarage

We hadden eenmalig extra kosten voor het beveiligen van de pinterminals, het onderhoud van de beheersruimte en het moderniseren van het computersysteem.

-100

N

3. Groen

Door de droogte afgelopen zomer maakten we extra kosten voor inboet, bewatering en de bestrijding van de eikenprocessierups. We verwachtten minder kosten voor maaien en hadden daarmee al rekening gehouden bij de tweede bestuursrapportage. Dat was niet terecht.

-87

N

4. Omgevingsvergunningen

De vergunning voor enkele projecten verlenen we pas in 2019. We ontvingen minder leges dan verwacht.

-44

N

5. Reserve Cultuur

Samen met bewoners uit de wijk zochten we een kunstwerk uit voor de wijk Banakkers. Het kunstwerk plaatsen we pas in 2019. Hierdoor onttrokken we minder aan de reserve Cultuur. Zie hiervoor programma 3.

-43

N

6. Planologie

Het beschikbare bedrag voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet is bedoeld voor meerdere jaren. Het resterende bedrag nemen we mee voor volgende jaren.

60

V

7. WMO-Duurzaamheid

We voerden beperkt maatregelen uit in gemeentelijke gebouwen voor energiebesparing en verbetering voor gebruik door mensen met een beperking (zie verklaring bij de producten 2.6 en 2.11).

80

V

7. Algemene reserve

We onttrekken hierdoor minder aan de algemene reserve.

-80

N

8. Riolering - rioolrecht

We ontvingen meer opbrengsten voor rioolrechten door een hoger aantal aanslagen.

83

V

8. Riolering - projecten

Bij de tweede bestuursrapportage raamden we teveel budget af voor uitbestede werkzaamheden van diverse projecten.

-28

N

8. Voorziening Riolering

Aanpassing in mutatie voorziening.

82

V

9. Afval - kunststof

Inwoners boden meer kunststof aan. De extra kosten voor inzameling en verwerking worden niet volledig gedekt door de vergoeding op kunststof. De vergoeding neemt geleidelijk af (landelijke trend).

-87

N

9. Afval - oud papier

We ontvangen geen vergoeding meer op het papier dat we inzamelen op de milieustraat. Ook is het lastig om de inkomsten te schatten door fluctuaties in de (mondiale) papierprijzen.

-34

N

9. Afval - inkomsten

De inkomsten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing waren lager dan in de begroting geraamd. De tariefaanpassing (van € 165 naar € 159) was abusievelijk niet verwerkt. Ook gingen we uit van een te hoog aantal woningen.

-172

N

9. Voorziening Afval

We onttrekken de hogere kosten voor afval uit de voorziening.

381

V

10. Reconstructie Lange Brugstraat

Bijdrage van het grondbedrijf aan reconstructie Lange Brugstraat.

245

V

11. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

12

V

Resultaat programma

128

V