Jaarrekening 2018

menu

1.9 Begrotingsrechtmatigheid

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2018

Jaarrekening 2018

Begrotingsafwijking

Lastenoverschrijding

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

1. Bestuur en dienstverlening

3.483

297

-3.186

3.672

726

-2.947

-190

-429

239

-190

2. Wonen

48.703

33.271

-15.432

47.717

32.659

-15.058

986

611

374

3. Leven

54.802

11.984

-42.818

55.438

12.257

-43.181

-637

-273

-364

-637

Subtotaal programma's

106.987

45.551

-61.436

106.828

45.641

-61.186

160

-90

250

-826

0

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

0

8.489

8.489

0

8.476

8.476

0

14

-14

Uitkering Gemeentefonds

0

59.203

59.203

0

59.480

59.480

0

-277

277

Dividenden

0

25

25

0

25

25

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

1.323

105

-1.218

1.431

141

-1.289

-107

-36

-71

-107

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

1.323

67.823

66.499

1.431

68.122

66.692

-107

-300

192

-107

0

Overhead

13.431

2.853

-10.579

13.494

2.901

-10.593

-63

-49

-14

-63

Vennootschapsbelasting

100

0

-100

-131

0

131

231

0

231

Post onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

121.842

116.227

-5.615

121.621

116.665

-4.956

221

-438

659

-996

0

Toevoeging en onttrekkingen reserves

5.318

7.849

2.532

6.189

8.279

2.090

-871

-430

-442

-871

Resultaat

127.159

124.076

-3.083

127.810

124.944

-2.866

-650

-868

217

-1.867

0

Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingsinstrument. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.