Jaarrekening 2018

menu

2.5 Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit volgende onderdelen:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Kassaldi

6

3

Bank- en girosaldi

4.087

3.138

Totaal

4.092

3.141

Schatkistbankieren
Geld dat over is moeten we onderbrengen bij de schatkist van het Rijk. Hiervoor geldt een drempelwaarde. De drempelwaarde voor 2018 bedroeg € 833.000 per kwartaal. In het volgende overzicht leest u het gemiddelde bedrag dat we per kwartaal niet bij de schatkist onderbrachten. Hieruit blijkt dat we in het tweede kwartaal de drempelwaarde tijdelijk overschreden.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2018

1e kwartaal

66

2e kwartaal

997

3e kwartaal

472

4e kwartaal

382