Jaarrekening 2018

menu

Investeringen

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.
Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig.

In de tabel leest u per programma het verloop van de investeringskredieten in 2018:

Programma

Beschikbaar

uitgaven

uitgaven

(bedragen x € 1.000)

gesteld

t/m 2017

2018

beschikbaar

1. Bestuur en dienstverlening

3.210

1.094

530

1.586

2. Wonen

75.615

18.927

17.149

39.539

3. Samenleven

-

-

-

-

Totaal

78.825

20.021

17.679

41.125

We investeerden in 2018 bijna € 18 miljoen. Van de investeringskredieten is eind 2018 nog € 41 miljoen over.

De grootste investeringsuitgaven in 2018 waren:

(bedragen x € 1.000)

Investeringen riolering (VGRP)

3.800

Nieuw zwembad

3.600

Brede scholen (Grauwe Polder)

3.500

Investeringen openbaar gebied

2.300

Diverse investeringen

4.500

Een toelichting op de investeringen leest u hier.