Jaarrekening 2018

menu

Paragrafen

De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet een aantal onderdelen als verplichte paragraaf bij begroting en jaarverslag opgenomen worden, te weten: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen besteden we binnen de paragrafen ook aandacht aan Investeringen en Subsidies.