Jaarrekening 2018

menu

2.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De gemeente Etten-Leur is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen en rechten lichten we hier toe.

Verplichting leningen
Op 31 december 2018 hadden we € 58,0 miljoen aan leningen. We zijn daarvoor € 1.370.000 per jaar aan rente verschuldigd. Dit bedrag wordt elk jaar minder. In onderstaand overzicht geven we de verplichtingen weer.

(bedragen x € 1.000)

Renteverplichting

< 1 jaar

1.370

> 1 jaar en < 5 jaar

4.523

> 5 jaar

5.719

Verplichting vakantiedagen
De waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen door het personeel bedraagt per 31 december 2018 € 1.280.000.

Nog te betalen leasetermijnen

Bedrag

Totale

(bedragen x € 1.000)

per jaar

verplichting

Centrale repro faciliteiten

12

18

Decentrale repro faciliteiten

38

79

Totaal

306

97

Europese aanbestedingen
In 2018 vonden diverse Europese aanbestedingen plaats. De verplichtingen voor leveringen en diensten die hier uit voortkomen bedragen voor 2019 en 2020 jaarlijks ongeveer € 500.000. In de komende jaren daalt de verplichting tot ongeveer € 65.000. De looptijd van deze aangegane verplichtingen varieert tussen de twee en vijftien jaar.

Overige rechten

  • Met de Regio West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met 2020 en bedraagt € 448.000 per jaar.
  • Met de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024 en bedraagt € 556.000 per jaar.
  • De renteopbrengst van de verstrekte geldleningen (met name hypotheken) bedraagt ongeveer € 57.000 per jaar en is aflopend.