Jaarrekening 2018

menu

Kasgeldlimiet - Renterisiconorm

Kasgeldlimiet
Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau. Dat geldt vooral voor kortlopende leningen. Daarom financieren we zoveel mogelijk met kortlopende leningen. Hierbij houden we rekening met de kasgeldlimiet.

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden volgens de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

In 2018 bedroeg de kasgeldlimiet € 9,4 miljoen. We overschreden de limiet niet.

Renterisiconorm
Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, schrijft de Wet financiering decentrale overheden de renterisiconorm voor. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een rente-vast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn.

In 2018 was deze norm € 22,2 miljoen. Omdat we geen nieuwe leningen aantrokken overschreden we de renterisiconorm niet.