Jaarrekening 2018

menu

2.6 Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen

80

77

Nog te ontvangen bedragen

2.609

2.935

Vooruitbetaalde bedragen

109

166

Totaal

2.799

3.179

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
De nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen heeft betrekking op de subsidie met een specifiek bestedingsdoel: de BDU (Brede Doel Uitkering) Verkeer en Vervoer. Daarnaast betreft het twee decentralisatieuitkeringen (DU). Hieronder leest u het verloop:

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoeging 2018

Ontvangen 2018

Boekwaarde 31-12-2018

BDU Verkeer en vervoer

4

6

4

6

DU Maatschappelijke begeleiding

14

71

14

71

DU Verhoogde asielinstroom

62

0

62

0

Totaal

80

77

80

77

Nog te ontvangen bedragen
Het nog te ontvangen bedrag heeft met name betrekking op vergoedingen bij de afvalinzameling (extra ledigingen containers, opbrengsten kunststof en papier) voor ruim € 1,3 miljoen. Ook is er nog ruim € 300.000 aan BTW te vorderen van de Belastingdienst.

Vooruitbetaalde bedragen
Dit betreft kosten voor 2019 die we al in 2018 betaalden.