Jaarrekening 2018

menu

2.10 Kortlopende schulden

De specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen

456

800

Opgenomen kasgeldleningen

0

7.000

Banksaldi

0

0

Overige schulden

5.241

2.969

Totaal

5.697

10.769

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen
Dit zijn de openstaande facturen van publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenschappelijke regelingen, provincie en andere gemeenten.

Overige schulden
De crediteuren nemen we op onder de overige schulden. Aan het eind van het jaar ontvangen we zoals gebruikelijk een groot aantal facturen. De betaling hiervan vindt plaats in 2019.