Jaarrekening 2018

menu

Risico's

Beleid
In het beleidskader 2018-2021 is bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,1 is.

Inventarisatie
Voor de geïnventariseerde risico's in de jaarrekening 2018 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet, vermenigvuldigd met het geldgevolg.

Risicoscorekaart
In de kaart leest u hoeveel risico's we hebben van een bepaalde grootte en hoe vaak deze risico's voorkomen:

De 10 grootste risico’s in volgorde zijn:

  1. gelden Interbestuurlijk Programma (IBP). De gelden die we ontvingen na het nieuwe Regeerakkoord voor het oppakken van grote maatschappelijke opgaven verwerkten we in de kadernota 2019-2022. Onbekend is of we hier tegenover nog extra taken moeten uitvoeren die we nu niet voorzien;
  2. wijzigingen in de Algemene uitkering gemeentefonds;
  3. open einde regeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo;
  4. calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen;
  5. Haansberg-Oost, mogelijke vertraging in de ontwikkeling;
  6. crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente;
  7. claim Attero afvalverwerking;
  8. gemeenschappelijke Regeling WVS: de daling van het aantal personeelsleden verloopt langzamer dan de afbouw van de middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen;
  9. onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  10. door ontwikkelingen binnen verbonden partijen waarop wij weinig invloed hebben, bestaat de kans op financiële overschrijdingen.