Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

18.387

18.264

18.337

18.458

-121

Baten

69.099

70.207

70.716

71.460

743

Totaal saldo van baten en lasten programma

50.712

51.943

52.379

53.001

623

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

580

250

415

745

-330

Onttrekking reserves

5.693

1.270

1.571

1.463

-108

Resultaat programma

55.825

52.963

53.535

53.719

184

Incidenteel

Incidentele lasten

3.376

1.396

Incidentele baten

6.157

1.132

Resultaat structureel programma

53.044

52.963

53.535

53.983

184

Toelichting op het financiële resultaat

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger toelichten.
De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

1. Algemene uitkering

In de decembercirculaire 2018 is de uitkeringsfactor over de jaren 2016 tot en met 2018 verhoogd. Hierdoor ontvangen we een hogere algemene uitkering.

277

V

2. Voorziening dubieuze debiteuren

Op basis van het huidige debiteurenbestand actualiseerden we de voorziening dubieuze debiteuren. Om de voorziening op het juiste niveau te brengen storten we minder in de voorziening.

114

V

3. Uitwijklocatie ICT

Het vervangen van een uitwijklokatie is uitgesteld in verband met andere ICT prioriteiten.

86

V

4. Bevolkingsregister

We berekenden de kosten voor het bevolkingsregister bij de tweede bestuursrapportage 2018 onjuist.

36

V

5. Bijdrage ICT WBW

De aanbesteding en aanschaf van de nieuwe infrastructuur is later opgestart. Hierdoor ontstond een incidenteel voordeel. Het bij de tijd brengen van de verouderde infrastructuur betekent in de toekomst een verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

34

V

6. ID- en adresfraude

Bij de invoering van de controle op ID- en Adresfraude bleek dat we enkele werkzaamheden intern konden uitvoeren.

30

V

7. Ambitie dienstverlening

Voor enkele projecten ambitie dienstverlening startten we volgens planning met onderzoek en voorbereiding. De uitvoering schuift door naar 2019.

30

V

7. Reserve ambitie dienstverlening

We onttrekken minder aan de reserve ambitie dienstverlening door lagere kosten in 2018.

-30

N

8. Informatiebeveiliging

Door gebrek aan personele capaciteit zijn een aantal geplande maatregelen (bijvoorbeeld veilig kunnen werken met laptops en andere mobiele apparaten, het verder implementeren van wachtwoordmanager) niet doorgevoerd.

27

V

9. Tijdelijke vervanging wethouder

In het vierde kwartaal 2018 is besloten een wethouder te benoemen voor de tijdelijke vervanging wegens ziekte van een van de wethouders. Hiermee hielden we in de begroting geen rekening.

-30

N

10. Voorziening Pensioenwet Politiek Ambtsdragers (APPA)

RAET berekende voor ons de hoogte van de voorziening Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).

-47

N

11. Personeelskosten

Door voorzieningen voor de IKB regeling (Individueel Keuze Budget) en personeelsmutaties ontstond per saldo dit tekort.

-65

N

12. Voorziening claims en juridische geschillen

Voor claims en geschillen nemen we een voorziening op.

-165

N

13. Rendabele uren

Van het totaal aantal beschikbare uren zijn er minder uren ten laste gebracht van "rendabele" producten (kredieten, grondbedrijf en voorzieningen). Door andere prioriteiten en ziekte zijn er minder uren ten laste van deze producten gebracht.

-190

N

14. ICT kosten

Door te weinig capaciteit schuiven de investeringen voor infrastructuur en werkplekken door naar volgend jaar. Deze investeringen dragen bij aan het op niveau brengen van de verouderde werkomgeving. We sluiten deze werkomgeving aan op een nieuwe infrastructuur. Die wordt later aanbesteed.

201

V

14. Reserve automatisering

We onttrekken minder aan de reserve automatisering door de lagere ICT kosten.

-201

N

15. Jeugd en Politiek

Door start van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college heeft het project vertraging opgelopen. We starten dit project op aan het einde van het schooljaar 2019.

5

V

16. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

72

V

Resultaat programma

184

V