Jaarrekening 2018

menu

2. Balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31 december 2017

31 december 2018

A. VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

- investering met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

16.437

19.087

- overige investeringen met een economisch nut

92.740

95.466

Totaal investeringen met een economisch nut

109.177

114.552

Investeringen met een maatschappelijk nut

195

4.731

Totaal materiële vaste activa

109.372

119.284

2. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

202

202

Overige langlopende leningen uitgeleend geld

3.005

2.307

minus voorzieningen claims en geschillen

0

-165

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

1.538

1.170

Totaal financiële vaste activa

4.744

3.514

TOTAAL VASTE ACTIVA

114.116

122.798

B. VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

a. Grond- en hulpstoffen:

0

0

b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

20.131

13.517

minus voorzieningen grondexploitatie

-4.570

-2.673

c. Gereed product en handelsvoorraden

25

12

Totaal voorraden

15.586

10.857

2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

a. Vorderingen op openbare lichamen

7.352

7.990

b. Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen

886

1.300

c. Rekening Courant met het Rijk

3.500

0

d. Overige vorderingen

1.379

838

minus voorzieningen dubieuze debiteuren

-1.095

-904

Totaal vorderingen

12.022

9.224

3. Liquide middelen

4.092

3.141

4. Overlopende activa

2.799

3.179

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

34.499

26.400

TOTAAL ACTIVA

148.616

149.198

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31 december 2017

31 december 2018

A. VASTE PASSIVA

1. Eigen vermogen

a. Algemene reserves

11.126

9.489

b. Bestemmingsreserves:

- dekkingsreserves

19.647

19.133

- overige bestemmingsreserves

4.095

2.119

- bestemmingsreserves grondexploitatie

8.378

10.095

c. Rekeningsaldo

- Rekeningsaldo (reeds geautoriseerde resultaatbestemmingen)

250

405

- Rekeningsaldo

-165

-2.866

Totaal reserves

43.331

38.375

2. Voorzieningen

29.433

32.807

3. Langlopende schulden

a. Opgenomen langlopende geldleningen:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

50.352

48.000

- openbare lichamen

10.000

10.000

b. Waarborgsommen

442

257

Totaal langlopende schulden

60.794

58.257

TOTAAL VASTE PASSIVA

133.558

129.440

B. VLOTTENDE PASSIVA

1. Kortlopende schulden

5.697

10.769

2. Overlopende passiva

9.361

8.989

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

15.058

19.758

TOTAAL PASSIVA

148.616

149.198

Gewaarborgde leningen

236.218

214.578