Jaarrekening 2018

menu

2.2 Financiele vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa 2018 ziet er als volgt uit.

(bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investeringen 2018

Desinvesteringen 2018

Aflossing 2018

Boekwaarde 31-12-2018

1. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

192

0

0

0

192

- overige verbonden partijen

9

0

0

0

9

2. Overige langlopende leningen

3.005

89

0

787

2.307

3. Overige uitzettingen > 1 jaar

1.538

0

0

367

1.171

Totaal

4.744

89

0

1.154

3.679

Voorziening claims en geschillen

-165

De financiële vaste activa zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen, leningen en overige uitzettingen. Deze lichten we hieronder toe.

1. Kapitaalverstrekkingen

(bedrag x € 1.000)

1-1-2018

31-12-2018

a. Deelname kapitaal NV BNG

22

22

b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V.

170

170

c. Aandeel Rewin

9

9

Totaal

202

202

In 2018 zijn er geen mutaties geweest bij de kapitaalverstrekkingen.

2. Leningen

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

31-12-2018

Leningen ambtenaren voor woningbouw

2.180

1.454

Geldleningen De Nobelaer

0

0

Fietsproject

2

0

Brabant Water

20

20

Lening SKPOEL (Brede School Schoenmakershoek)

165

150

Lening TC Etten

27

24

Lening Voortouw en De Pijler

454

423

Lening Drukkerijmuseum

98

93

Duurzaamheidsleningen

60

143

Totaal

3.005

2.307

Leningen ambtenaren
In 2018 losten veel (oud)medewerkers hun hypotheek af.

Brede scholen Voortouw en De Pijler
In 2016 is gestart met het op orde brengen van de klimaatinstallaties in de brede scholen Voortouw en De Pijler. De scholen leveren hier een bijdrage aan. Dit bedrag is door de gemeente voorgefinancierd en wordt in 15 jaar terugbetaald.

Lening Drukkerijmuseum
Aan het Drukkerijmuseum verstrekten we een lening zodat zij aan haar aflossingsverplichtingen bij de bank kon voldoen.

Duurzaamheidsleningen
We verstrekten leningen voor duurzaamheid aan Rugbyclub REL, Stichting ASE en tafeltennisvereniging Tanaka.

Voor eventuele oninbaarheid vormen we een voorziening.

3. Overige uitzettingen

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Deposito BNG inzake opheffing HNG

599

399

Startersleningen

939

771

Totaal

1.538

1.170

Deposito BNG
Jaarlijks wordt hier € 200.000 op afgelost.

Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost.