Jaarrekening 2018

menu

1.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten we de structurele mutaties in de reserves als volgt te presenteren:

Lasten (stortingen reserves):

(bedragen x € 1.000)

2018

Niet van toepassing

0

Totaal stortingen reserves

0

Baten (onttrekkingen reserves):

(bedragen x € 1.000)

2018

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

227

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen

286

Totaal onttrekkingen reserves

513

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn in principe incidenteel.

Structurele toevoegingen of onttrekkingen zijn:

  • onttrekkingen aan financieringsreserves /dekkingsreserves (kapitaallasten);
  • onttrekkingen uit (bestemmings)reserve voor een periode van minimaal drie jaar voor het dekken van structurele lasten.

Het totaal overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves leest u hier.