Jaarrekening 2018

menu

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde baten en lasten per taakveld leest u in deze overzichten.

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0-1 Bestuur

1.885

8

-1.878

0-2 Burgerzaken

1.981

826

-1.155

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

65

6

-59

0-4 Overhead

13.494

2.901

-10.593

0-5 Treasury

160

105

-55

0-61 Onroerendezaakbelasting woningen

353

4.838

4.486

0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen

100

3.361

3.260

0-63 Parkeerbelasting

0

591

591

0-64 Belastingen overig

47

278

231

0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

5

59.480

59.475

0-8 Overige baten en lasten

1.164

539

-626

0-9 Vennootschapsbelasting

-130

1

131

0-10 Mutaties reserves

6.189

8.279

2.090

0-11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Totaal thema 0

25.313

81.212

55.900