Jaarrekening 2018

menu

2.4 Vorderingen

We hebben vorderingen op openbare lichamen, rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen en overige vorderingen.

1. Vorderingen op openbare lichamen

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen

3.165

3.117

Vorderingen BTW

0

0

Vordering BTW compensatiefonds

4.187

4.873

Totaal

7.352

7.990

Vordering op publiekrechtelijke lichamen
Dit zijn de debiteuren van het Werkplein en vorderingen op andere overheidsinstellingen.

Vorderingen BTW
De BTW op ondernemersactiviteiten verrekenen we maandelijks met de belastingdienst. Op 31 december 2018 is sprake van een schuld en is het saldo opgenomen aan de passiva-zijde.
De verrekening van BTW op overheidsactiviteiten (BTW-compensatiefonds) vindt eenmaal per jaar plaats. De compensabele BTW over 2018 ontvangen we in 2019.

2a. Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

52

725

Rekening courant SVB

225

95

Rekening courant gemeente Zundert

609

480

Totaal

886

1.300

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De raad stelde voor de blijverslening € 250.000 en de verzilveringlening € 250.000 in 2018 beschikbaar. Dat bedrag hebben we overgemaakt naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het bedrag dat nog niet als lening is verstrekt is nog in rekening courant aanwezig.

Rekening courant SVB
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald de persoonsgebonden budgetten (PGB) uit aan de budgethouders van zowel de gemeente Etten-leur als gemeente Zundert. Hiervoor maken we elk kwartaal bedragen over aan de SVB waarna deze de betalingen kan doen. Het nog niet uitgekeerde bedrag is op 31 december in rekening courant aanwezig.

Rekening courant gemeente Zundert
De gemeente Etten-Leur voert werkzaamheden uit voor de gemeente Zundert op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd, waaronder het Centrum Jeugd en Gezin. Hiervoor heeft Zundert een voorschot betaald. Het verschil tussen het betaalde voorschot en de kosten die Etten-Leur heeft gemaakt is het bedrag per 31 december 2018 in rekening courant. In 2019 vindt verrekening plaats.

2b. Rekening courant verhouding met het Rijk

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Uitzetting in schatkist

3.500

0

Totaal

3.500

0

Overtollige geldmiddelen, boven de drempelwaarde, moeten we onderbrengen bij de schatkist van het Rijk.

3. Overige vorderingen

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Debiteuren

1.379

838

Totaal

1.379

838

Voorziening dubieuze debiteuren

-1.095

-904

Debiteuren
We waarderen de debiteuren tegen nominale waarde. Het bedrag dat 31 december 2018 openstaat betreft met name openstaande aanslagen gemeentelijke heffingen. Voor mogelijke oninbaarheid vormden we een voorziening.