Jaarrekening 2018

menu

Omschrijving

De organisatie ontwikkelt zich om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de samenleving nu en in de toekomst. De leidraad daarvoor is de toekomstvisie die in 2012 is vastgesteld en het beleidskader 2018-2021. In 2018 actualiseerden we de organisatieontwikkeling voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie: we werken verder aan de cultuur van de organisatie, aan teamoverstijgend werken, aan denken vanuit en werken met de klant. We sturen op resultaat en werken met sturingsinformatie. We zorgen voor ruimte voor experimenteren en vernieuwing.