Jaarrekening 2018

menu

Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Werkelijk

Begroting

Aangepaste Begroting

Werkelijk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

53.581

52.892

54.802

55.438

-637

Baten

12.607

11.610

11.984

12.257

273

Totaal saldo van baten en lasten programma

-40.974

-41.283

-42.818

-43.181

-364

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

382

592

1.188

1.709

-521

Onttrekking reserves

1.661

1.956

2.612

3.402

790

Resultaat programma

-39.695

-39.919

-41.394

-41.489

-95

Incidenteel

Incidentele lasten

2.477

2.299

Incidentele baten

2.350

3.600

Resultaat structureel programma

-39.568

-39.919

-41.394

-42.790

-95

Toelichting op het financiële resultaat

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger toelichten.
De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Bedrag

V/N

1. Rijksbijdrage Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)*

In 2018 ontvingen wij een hoger BUIG-Budget. De voorschotten voor het Werkplein baseren we op hun werkbegroting en niet op de hoogte van het BUIG-budget. We betaalden dit budget daarom niet door aan het Werkplein.

308

V

2. Werkplein bijzondere bijstand*

In 2018 liep het aantal nieuwe statushouders terug. Hierdoor gaven we minder uit aan bijzondere bijstand (overbruggingsuitkeringen en vergoedingen voor woninginrichting) dan we opnamen in de begroting.

151

V

3. Jeugd en Veiligheid*

Het aantal maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, die de kinderrechter opgelegde, liep in 2018 terug.

101

V

4. Huishoudelijke Ondersteuning*

Minder inwoners deden een beroep op de voorziening huishoudelijke ondersteuning.

97

V

5. Reïntegratietraject Frequent Intensieve Aanpak (FIA)*

Het project Frequent Intensieve Aanpak startte 4 maanden later,per 1 mei 2018 in plaats van 1 januari 2018. Het project loopt nu door tot april 2019.

52

V

6. Mantelzorgondersteuning*

In de begroting 2018 hielden we rekening met het bereiken van 1.000 mantelzorgers. In 2018 attendeerden we alle cliënten, die bekend zijn bij loket Elz, schriftelijk op het mantelzorgcompliment. Hierdoor bereikten we 1.348 mantelzorgers.

-41

N

7. Woonvoorzieningen Wmo*

De totale kosten van aanpassingen in de woning vielen hoger uit dan was voorzien door enkele dure woningaanpassingen.

-55

N

8. Werkplein Maatschappelijke participatie*

Het Werkplein gaf in 2018 extra voorlichting aan de doelgroep. Hierdoor maakten inwoners meer gebruik van de minimaregelingen dan waarmee we in de begroting rekening hielden.

-64

N

9. Werkplein*

Door een achterblijvende uitstroom in 2017 was het aantal uitkeringsgerechtigden begin 2018 hoger dan geraamd. Hierdoor zijn de uitkeringslasten hoger dan waarmee we rekening hielden in de begroting van het Werkplein. Daarnaast verstrekte het Werkplein meer loonkostensubsidies dan we hadden voorzien. Ook realiseerden we niet helemaal de taakstelling op de uitkeringslasten door de extra investering, die we deden in de FIA-aanpak.

-124

N

10. Begeleiding Wmo*

In 2018 deden meer inwoners een beroep op de voorziening begeleiding. De oorzaak van deze stijging is de toename van het aantal ouderen. Ook wonen steeds meer inwoners buiten een instelling (ouderen en inwoners met een ggz-problematiek). Ook weten de medewerkers steeds beter kwetsbare inwoners te vinden en te ondersteunen.

-225

N

11. Werkplein dubieuze debiteuren*

Het Werkplein beëindigde het contract met Cannock Chase voor de terugvordering van teveel of onterecht verstrekte uitkeringen. Dit contract was nog van voor de vorming van het Werkplein. Voorzetting van dit contract is in strijd met de Europese aanbestedingsregels. Bij de overdracht van dossiers van Cannock Chase aan het Werkplein bleek dat een groot deel van de invorderingen niet inbaar zijn. Deze worden nu eenmalig afgeboekt.

-404

N

12. Jeugdzorg*

Er is sprake van een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op jeugdzorg. Ook ontvingen we van zorgaanbieders rekeningen voor geleverde zorg van voor 2018.

-503

N

13. Overig*

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000 (sociaal domein).

128

V

14. Reserve sociaal domein*

Het sociaal domein is een gesloten systeem. Het resultaat verrekenen we met de reserve sociaal domein. In totaal is er sprake van een negatief resultaat op het gesloten systeem van € 579.000. Hierdoor ontrekken we € 276.000 aan de reserve sociaal domein. Het tekort op het gesloten systeem is hierdoor € 303.000. Dit bedrag is een onderdeel van het totale resultaat.

276

V

15. Rijksbijdrage zorginfrastructuur

De middelen, die wij in 2018 van het Rijk ontvingen in het kader van de Regeling Zorginfrastructuur hebben we in 2018 niet volledig besteed. We koppelen deze middelen aan de uitwerking van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzijn en besteden we mogelijk in 2019.

54

V

16. Rijksbijdrage minima

Vanaf 2018 ontvangen we drie jaar extra geld van het rijk voor de aanpak van armoede en schuldhulpverlening. In 2018 ontvingen we €53.500 extra. Dit bedrag besteedden we niet in 2018 maar zetten we in 2019 in voor de uitvoering van de speerpunten van het regionaal armoedebeleid.

53

V

17. Cultuur in de wijk

Samen met bewoners uit de wijk zochten we een kunstwerk uit voor de wijk Banakkers. Het kunstwerk plaatsen we pas in 2019. Zie de reservemutatie in programma 2.

43

V

18. Leerlingenvervoer

Door de lokale onderwijsagenda hielden we in de begroting 2018 rekening met een besparing op het leerlingenvervoer van € 20.000 om onderwijs zo dichtbij mogelijk aan te bieden. Voor dit schooljaar is deze opdracht niet volledig gerealiseerd. Daarnaast worden we geconfronteerd met veel complexe situaties, waarbij kinderen individueel, dus duurder, vervoerd moeten worden.

-50

N

19. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

108

V

Resultaat programma

-95

N