Jaarrekening 2018

menu

1.2 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de lokale heffingen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, dividenden en het saldo uit de financieringsfunctie. We lichten deze posten hier toe.

1.2.1 Lokale heffingen

Lokale heffingen

Raming

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2017

begroting 2018

begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Onroerendezaakbelasting

7.960

8.143

8.228

8.199

-28

Baatbelasting

0

0

0

0

0

Hondenbelasting

223

219

227

227

0

Precariobelasting

34

40

35

50

15

Totaal lokale heffingen

8.217

8.401

8.489

8.476

-14

1.2.2 Uitkering Gemeentefonds
Alle gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. We noemen dat de uitkering Gemeentefonds.

Uitkering gemeentefonds

Raming

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2017

begroting 2018

begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Uitkering gemeentefonds

57.183

59.050

59.203

59.480

277

Deze uitkering mogen we overal voor inzetten. De raming voor de uitkering Gemeentefonds baseren we op de septembercirculaire 2018 en tegen actuele prijzen. Dit betekent dat we in de raming van de algemene uitkering de loon- en prijsontwikkeling van de rijksuitgaven meenemen.

1.2.3 Dividenden
Jaarlijks ontvangen we dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Dividenden

Raming

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2017

begroting 2018

begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Bank Nederlandse Gemeenten

16

12

25

25

0

1.2.4 Financieringsfunctie
Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te ontvangen rente.

Financieringsfunctie

Raming

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2017

begroting 2018

begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Rentelasten

1.527

1.353

1.323

1.431

107

Rentebaten

233

235

105

141

36

Totaal financieringsfunctie

-1.294

-1.118

-1.218

-1.289

-71