Jaarrekening 2018

menu

2.1 Materiele vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe.

Investeringen met economisch nut

Economisch nut (bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investeringen 2018

Desinvesteringen 2018

Afschrijving 2018

Boekwaarde 31-12-2018

a. Gronden en terreinen

10.032

0

1.138

268

8.626

b. Woonruimten

1.335

0

325

60

950

c. Bedrijfsgebouwen

80.615

8.309

485

3.922

84.517

d. Grond-, weg- en waterbouwkundig werk

13.838

2.845

0

992

15.691

e. Vervoermiddelen

847

48

0

189

706

f. Machines, apparaten en installaties

463

1.209

0

98

1.575

g. Overige materiele vaste activa

2.047

737

0

295

2.488

Totaal

109.177

13.148

1.948

5.825

114.552

Toelichting
In 2018 investeerden we vooral in Brede Scholen (€ 4 miljoen), riolering (€ 4 miljoen) en het nieuw zwembad (€ 3,6 miljoen). De bijdragen van derden bedroegen in 2018 € 0,7 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen vanuit het VGRP. Er hebben in 2018 geen afwaarderingen plaatsgevonden voor duurzame waardeverminderingen.

Er zijn geen gronden uitgegeven in erfpacht.

Investeringen met maatschappelijk nut

Maatschappelijk nut (bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investeringen 2018

Desinvesteringen 2018

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

a. Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

b. Woonruimten

0

0

0

0

0

c. Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

d. Grond-, weg- en waterbouwkundig werk

195

4.531

0

-5

4.731

e. Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

f. Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

g. Overige materiele vaste activa

0

0

0

0

0

Totaal

195

4.531

0

-5

4.731

Toelichting
In 2018 investeerden we vooral in diverse reconstructies van wegen. Ook ontwikkelden we parkeerterreinen aan de Dreef en Spoorlaan. Tot en met 2016 schreven we deze investeringen direct af maar dat is door de regelgeving vanaf 2017 niet meer toegestaan. De balansbedragen voor investeringen maatschappelijk nut hebben volledig betrekking op investeringen van na 1 januari 2017. De bijdragen van derden bedroegen in 2018 € 0,6 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen bijdrage vanuit het VGRP. Er hebben in 2018 geen afwaarderingen plaatsgevonden voor duurzame waardeverminderingen.

(bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Investeringen 2018

Desinvesteringen 2018

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

Totaal materiële vaste activa

109.372

17.679

1.948

5.820

119.284

Een specificatie van de materiële vaste activa leest u hier.