Jaarrekening 2018

menu

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

5-1 Sportbeleid en activering

242

0

-242

5-2 Sportaccommodaties

4.101

1.073

-3.028

5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie

2.589

71

-2.518

5-4 Musea

246

16

-230

5-5 Cultureel erfgoed

141

0

-141

5-6 Media

1.112

0

-1.112

5-7 Openbaar groen en recreatie

3.712

407

-3.306

Totaal thema 5

12.143

1.567

-10.576