Jaarrekening 2018

menu

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

8-1 Ruimtelijke ordening

658

181

-478

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

15.028

17.315

2.287

8-3 Wonen en bouwen

1.318

752

-566

Totaal thema 8

17.004

18.248

1.244