Jaarrekening 2018

menu

Thema's Totaal

Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Thema 0 Bestuur en ondersteuning

25.313

81.212

55.900

Thema 1 Veiligheid

3.181

143

-3.039

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7.798

2.447

-5.351

Thema 3 Economische zaken

304

209

-95

Thema 4 Onderwijs

6.054

591

-5.462

Thema 5 Sport, cultuur en recreatie

12.143

1.567

-10.576

Thema 6 Sociaal domein

46.112

11.540

-34.572

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

10.624

9.709

-914

Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

17.004

18.248

1.244

Totaal

128.532

125.667

-2.866