Jaarrekening 2018

menu

2.3 Voorraden

De opgenomen voorraden op de balans splitsen we naar de volgende categorieën:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

1. Grond- en hulpstoffen grondexploitatie

- overige grond- en hulpstoffen

0

0

- onderhanden werk

20.131

13.517

2. Voorraad horeca sportcentrum

7

0

3. Voorraden burgerzaken

18

12

Totaal

20.156

13.530

Voorzieningen grondexploitatie

4.570

-2.673