Jaarrekening 2018

menu

Toelichting bestemmingsreserve (overig)

Reserve volkshuisvesting algemeen
De reserve vormden we voor de uitvoering van volkshuisvestingprojecten uit de woonvisie. In 2018 onttrokken we € 30.000 aan deze reserve.

Reserve landschapsbeheer/-beleid
Deze reserve heeft een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapsbeleidsplan en Particulier Landschapsbeheer.

Voor kwaliteitsverbetering van het landschap ontvingen we bijdragen. Samen met een overschot in de exploitatie voegden we in totaal € 53.000 toe aan deze reserve.

Reserve optimalisatie bedrijfsvoering
Deze reserve zetten we in om investeringen in de bedrijfsvoering uit te voeren. Ook knelpunten in de bedrijfsvoering vangen we hiermee op.

In 2018 voegden we € 250.000 aan de reserve toe vanuit de algemene risicoreserve. Voor de uitvoering van leanprojecten onttrokken we € 37.000 aan deze reserve.

Reserve automatisering
De reserve vormden we voor de vervanging van hardware en software. We onttrokken in 2018 € 296.000 aan de reserve.

Reserve Elektronische dienstverlening (Egem-i)
Deze reserve vormden we voor de uitvoering van het programma elektronische dienstverlening. We onttrokken in 2018 € 126.000 aan de reserve.

Reserve sociaal domein
Het sociaal domein behandelen we als een gesloten systeem. Dit betekent dat we de voordelige of nadelige saldi hiervan verrekenen met de reserve.

Per saldo onttrokken we in 2018 € 1.789.000 aan de reserve sociaal domein.