Jaarrekening 2018

menu

Reserve sociaal domein

Na verwerking van alle mutaties zag het verloop van de reserve sociaal domein er als volgt uit.

(bedragen x € 1.000)

bedrag

V/N

Verwacht tekort 2018

-1.512

N

Gesloten systeem sociaal domein

Rijksbijdrage Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

308

V

Werkplein bijzondere bijstand

151

V

Jeugd en Veiligheid

101

V

Huishoudelijke Ondersteuning

97

V

Reïntegratietraject Frequent Intensieve Aanpak (FIA)

52

V

Mantelzorgondersteuning

-41

N

Woonvoorzieningen Wmo

-55

N

Werkplein Maatschappelijke participatie

-64

N

Werkplein

-124

N

Begeleiding Wmo

-225

N

Werkplein dubieuze debiteuren

-404

N

Jeugdzorg

-503

N

Overig

127

V

Resultaat gesloten systeem sociaal domein

-580

N

Resultaat gesloten systeem sociaal domein 2018

-2.092

N

Resultaat gesloten systeem sociaal domein 2018

-2.092

N

Inzet reserve sociaal domein voor de dekking van het tekort

1.789

V

Tekort reserve sociaal domein ten laste van het resultaat

-303

N

De reserve is per 31 december 2018 leeg en opgeheven.