Jaarrekening 2018

menu

Beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) verplicht gemeenten een aantal beleidsindicatoren in de
programma's op te nemen. Met deze indicatoren kunnen raadsleden zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te behalen
beleidsresultaten.

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u de indicatoren die we bij de programma's en producten opnamen.

Overige verplichte indicatoren

waarde

eenheid

Formatie Fte

2018

Etten-Leur

6,3

per 1.000 inwoners

Bezetting Fte

2018

Etten-Leur

6,2

per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

2018

Etten-Leur

571

euro per inwoner

Externe inhuur

2018

Etten-Leur

11,5

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

2018

Etten-Leur

11,1

kosten overhead als % van de totale lasten